Artists and staff

yang yang 2

Yang Yang
Executive Director  團長


Yan Liu

Associate Director 副團長

Samantha Wu
Associate Director 副團長

Artists


Xing Jiu Liu


Ya Qin Han


Allie Dong


Zing Zhang


Perl Wang


Virginia Jian

Management staff

Andy Jian
President 

John Chu
Secretary

Christina Cheng
Treasurer